Άρθρα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση.

Επίπεδο Μαθήματος: Masters
Διδακτικές Μονάδες : 10 ECTS
Ώρες διδασκαλίας: 36
Φοίτηση: υποχρεωτική

α) Φιλοσοφία του Μαθήματος

Το μάθημα αυτό διερευνά θέματα σχετικά με τη Διοίκηση και Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα θέματα αυτά εφαρμόζονται όλο και περισσότερο στα αυτο-διοικούμενα σχολεία και σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να αξιοποιήσουν και να αξιολογήσουν την έρευνα και τη βιβλιογραφία που σχετίζεται με την ηγεσία, την ομαδική εργασία και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο σχολικό περιβάλλον.

Επιπλέον, να υιοθετήσουν αναστοχαστικές πρακτικές σχετικά με τις εφαρμογές των διαφόρων θεωριών στο σχολικό περιβάλλον και να εξετάσουν τον προσωπικό τους ρόλο ως ηγέτες και διοικητικά στελέχη στο σχολικό περιβάλλον.

β) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα την έρευνα και τη βιβλιογραφία που σχετίζεται με την ηγεσία, την ομαδική εργασία και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο σχολικό περιβάλλον,
 • Ασκούν κριτική στις θεωρίες που στηρίζουν την έρευνα στον τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και θα έχουν κατανοήσει τα επιστημονικά παραδείγματα στα οποία βασίζονται,
 • Εξετάζουν τη δική τους εκπαιδευτική πρακτική, ως ηγέτες και διοικητικά στελέχη στο σχολικό περιβάλλον, έχοντας πλέον επίγνωση των σχετικών θεωριών.

γ) Περίγραμμα ενότητας

 • Οι ρόλοι και οι λειτουργίες ενός ηγέτη, ενός στελέχους της Εκπαίδευσης και ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού.
 • Η ηγεσία ως μια σημαντική αλλά και αμφιλεγόμενη έννοια
 • Επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης
  • Το νόημα της παροχής κινήτρων και τα σχολεία δραστηριοποίησης
  • Ομαδική εργασία και δημιουργία ομάδων εργασίας στο χώρο του σχολείου
  • Διαχείριση επαγγελματικού άγχους
  • Οι διαδικασίες της διαχείρισης του προσωπικού: στελέχωση, επιλογή, εισαγωγή, αξιολόγηση, αμοιβή με βάση την απόδοση.
  • Επαγγελματική ανάπτυξη

δ) Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης

Αυτή το μάθημα θα διδαχθεί μέσω μιας ποικιλίας μεθόδων. Αυτές περιλαμβάνουν: διαλέξεις, σεμινάρια καθοδηγούμενα από τους φοιτητές (student-ledseminars) και ομαδική εργασία με την καθοδήγηση των διδασκόντων καθηγητών (tutorial group work). Αυτή το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαδραστική προσέγγιση, καθώς και στην ομαδική εργασία.

ε) Αξιολόγηση: ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα στην έναρξη του ακαδ. έτους και μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Γραπτή εξέταση ή/ και ερευνητική εργασία.

 

Επιστροφή στις Θεματικές Ενότητες

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ