Άρθρα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Επίπεδο Μαθήματος: Masters
Διδακτικές Μονάδες : 10 ECTS
Ώρες διδασκαλίας: 36
Φοίτηση: υποχρεωτική

α) Η φιλοσοφία του μαθήματος

Το μάθημα αυτό θεωρείται απολύτως απαραίτητη σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα με αντικείμενο την Εκπαίδευση, όπου η έννοια του στοχαστικο- κριτικού ερευνητή είναι κυρίαρχη. Είναι σχεδιασμένο, έτσι ώστε να εισάγει τους φοιτητές στη φύση της γνώσης μέσα από παραδείγματα και τεχνικές της εκπαιδευτικής έρευνας, ώστε να μπορούν να τα αξιοποιήσουν στη δική τους έρευνα.

Το μάθημα στοχεύει στη διαμόρφωση αυτόνομων και ανεξάρτητων ερευνητών με κριτική ικανότητα σε κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής πρακτικής.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα ελέγχου των επιχειρημάτων, των ερευνητικών υποθέσεων και των προτύπων επαγγελματικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με την προσωπική τους επαγγελματική εμπειρία.

Αποτελεί, τέλος, πρόδρομο της Διπλωματικής εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική για το ΜΑ.

β) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν κριτικά τη βιβλιογραφία που περιλαμβάνει επιστημονικά παραδείγματα εκπαιδευτικής έρευνας, μεθόδους και τεχνικές.
 • Προβαίνουν σε κριτική ανασκόπηση, ανάλυση και σύγκριση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ερευνητικών μελετών.
 • Κατανοούν σε βάθος τη φύση και τον τρόπο διαμόρφωσης των ερευνητικών υποθέσεων.
 • Βελτιώσουν την κατανόηση των διαφόρων προσεγγίσεων στα ερευνητικά ερωτήματα, λαμβάνοντας υπόψη τα κατάλληλα παραδείγματα και τεχνικές για τη δική τους έρευνα.
 • Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τα διάφορα επιστημονικά παραδείγματα και τις μεθόδους έρευνας που σχετίζονται με το δικό τους ερευνητικό ενδιαφέρον.
 • Λαμβάνουν υπ’ όψη τους τα δεοντολογικά θέματα και έχουν ευαισθητοποιηθεί ως προς την επίδραση της έρευνας στα άτομα και στην εκπαιδευτική πρακτική.
  • Κατανοούν σε βάθος την ανάλυση των δεδομένων και τη συγγραφή των σχετικών εκθέσεων.
  • Εντοπίζουν, με κριτικό πνεύμα, τα δικά τους ερευνητικά ενδιαφέροντα μέσω της χρήσης κατάλληλων παραδειγμάτων και μεθόδων έρευνας.

γ) Πρόγραμμα Σπουδών

 • Εισαγωγή στη φύση και τη θεωρία της παιδαγωγικής γνώσης, στην αναζήτηση πληροφοριών και στα ενδεδειγμένα πρότυπα επιστημονικής έρευνας.
 • Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής έρευνας: παραδείγματα ποιοτικής, ποσοτικής έρευνας και μικτής έρευνας– σχεδιασμός της πειραματικής έρευνας, της επισκόπησης, της έρευνας δράσης και της μελέτης περίπτωσης.
 • Οι οντολογικές και επιστημολογικές αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας και η επίδρασή τους στην εκπαιδευτική πρακτική.
 • Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων: εφαρμογές τεχνικών για αναζήτηση πληροφοριών.
 • Συλλογή δεδομένων: εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών σχετικά με τις διάφορες μεθόδους έρευνας, όπως βιβλιογραφικές έρευνες, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση κλπ.
 • Ανάλυση δεδομένων: θέματα εγκυρότητας και γενίκευσης.
 • Ερμηνεία, αξιολόγηση και συγγραφή της εκπαιδευτικής έρευνας.
 • Έμφαση στον ακαδημαϊκό τρόπο συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.
 • Χρήση ηλεκτρονικών πηγών στην έρευνα.

δ) Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Ο διδάσκων θα εισάγει τους φοιτητές μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων στο μάθημα. Θα ακολουθήσει ατομική και συνεργατική μελέτη με στόχο την εκπόνηση σχετικής εργασίας. Η εργασία αυτή θα σχετίζεται με την έρευνα που έχει ενδεχομένως αναλάβει ο φοιτητής στο πλαίσιο του προγράμματος και θα διεκπεραιώνεται μέσω διαφορετικών μεθόδων όπως η τηλεδιάσκεψη, η μάθηση μέσω Η/Υ και η διαδραστική εξ αποστάσεως μάθηση.

Το μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες εμπλουτίζεται με σεμινάρια που οργανώνει ο διδάσκοντας.

ε) Αξιολόγηση

Για την αξιολόγηση του μαθήματος απαιτείται η συγγραφή ενός δοκιμίου 4.000 λέξεων σχετικά με την εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας ή μελέτης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών στον τομέα της ειδικότητάς τους. Το δοκίμιο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί στο τέλος του εξαμήνου ή του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε το παρόν μάθημα.

 

Επιστροφή στις Θεματικές Ενότητες

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ