Άρθρα

Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο Σχολικό Περιβάλλον.

Επίπεδο Μαθήματος: Masters
Διδακτικές Μονάδες : 10 ECTS
Ώρες διδασκαλίας: 36
Φοίτηση: υποχρεωτική

α)Φιλοσοφία του μαθήματος

Η εκπαίδευση είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία οφείλει να ενσωματώνει τις όποιες κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη, τα εκπαιδευτικά συστήματα να γίνουν δυναμικά, και ευέλικτα προσδιορίζοντας και τους νέους ρόλους που καλείται να αναλάβει και να διαχειρισθεί ο εκπαιδευτικός. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι στατικά προσδιορισμένος αλλά δυναμικός, πολύπλευρος και πολυδιάστατος ώστε να αντιμετωπίζει και να προβλέπει τους μετασχηματισμούς της κοινωνίας και να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις της.

Η ανάγκη στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών.

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού ώστε να εκτιμήσει και να αξιολογήσει σωστά τα προβλήματα των μαθητών και να αξιοποιήσει τις γνώσεις του για την αποτελεσματική διαχείριση τους.

Επιπλέον, να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό στην προσπάθεια δημιουργίας ενός σχολικού κλίματος που συντελεί στην πρόληψη και μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς, όχι μόνο στο χώρο του σχολείου αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.

β) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, Θα είναι σε θέση να:

 • Βελτιώνουν τις μεθόδους και πρακτικές τους, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον .Ειδικότερα:
 • Αναπτύσσουν τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών ως μέσο πρόληψης των προβλημάτων συμπεριφοράς.
 • Δημιουργούν ένα σχολικό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ατομικές, γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών
 • Αναγνωρίζουν και να επιλαμβάνονται των παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο παιδιά και εφήβους.
 • Αναγνωρίζουν τα προειδοποιητικά σημάδια των παιδιών που έχουν πέσει θύματα βίας και κακοποίησης
 • Εφαρμόζουν κατάλληλες πρακτικές και παρεμβάσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο της βίας και της επιθετικότητας στο σχολικό περιβάλλον.
 • Αναγνωρίζουν τις αιτίες και τις επιπτώσεις του θυμού, της βίας και του εκφοβισμού στην ψυχοσωματική υγεία, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη λήψη αποφάσεων των μαθητών
 • Εφαρμόζουν κατάλληλες πρακτικές και παρεμβάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και κυβερνοεκφοβισμού.
 • Εφαρμόζουν στρατηγικές τροποποίησης της συμπεριφοράς για την πρόληψη ,μείωση και εξάλειψη των προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον.
 • Διαχειρίζονται τα αρνητικά συναισθήματα και τις επικίνδυνες συμπεριφορές των μαθητών στο πλαίσιο του ρόλου τους ως ΄΄σύμβουλοι εκπαιδευτικοί΄΄ σε καταστάσεις όπως: Απώλεια γονέα, Διαζύγιο. Κατάθλιψη, Αυτοκτονικός ιδεασμός. Διαταραχές εικόνας σώματος, Χρήση ουσιών, Εθισμός στο διαδίκτυο, Παιδική και εφηβική κακοποίηση. Έφηβοι γονείς.

γ) Περίγραμμα μαθήματος.

1)Διαχείριση σχολικής τάξης,

 • Διαμόρφωση αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος.
 • Προσαρμογή της διδασκαλίας για ανταπόκριση στις ατομικές, γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών.
 • Ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς.
 • Κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες ως παράγοντας πρόβλεψης των προβλημάτων συμπεριφοράς.

2) Παιδιά και Έφηβοι σε κίνδυνο: Διαταραχές στην ανάπτυξη και αποκλίνουσες συμπεριφορές. Παράγοντες πρόβλεψης και μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Εικόνα του σώματος και προσαρμογή - Νευρική ανορεξία και βουλιμία. Έφηβοι γονείς.

3) Διαχείριση συγκρούσεων, θυμού και βίαιων/επιθετικών συμπεριφορών

3.1) Θυμός-Επιθετικότητα

Εννοιολογική οριοθέτηση -Θεωρίες ερμηνείας θυμού-επιθετικότητας - Τρόποι έκφρασης και επιπτώσεις σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Παράγοντες πρόβλεψης της επιθετικότητας.( ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες οικογένεια, συνομήλικοι, συνοικία έκθεση σε περιστατικά βίας)

Βιωματικό εργαστήριο

Πρακτικές και παρεμβάσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο του θυμού.

3.2) Εκφοβισμός-Κυβερνοεκφοβισμός

 • Εννοιολογική οριοθέτηση και έκταση του φαινομένου. Παράγοντες πρόβλεψης και στρατηγικές διαχείρισης του εκφοβισμού.
 • Επιπτώσεις του εκφοβισμού και κυβερνοεκφοβισμού (στην κοινωνική προσαρμογή, στις σχέσεις με τους συνομηλίκους, στην σχολική προσαρμογή, στα εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς)
 • Παράγοντες πρόβλεψης της επιθετικότητας.( ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες οικογένεια, συνομήλικοι, συνοικία έκθεση σε περιστατικά βίας)
 • Πρακτικές και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.

3.3) Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων και επικίνδυνων συμπεριφορών

Απώλεια γονέα, Διαζύγιο. Κατάθλιψη, Αυτοκτονικός ιδεασμός, Διαταραχές εικόνας σώματος, Χρήση ουσιών, Εθισμός στο διαδίκτυο, Παιδική και εφηβική κακοποίηση. Έφηβοι γονείς.

Βιωματικό εργαστήριο

Πρακτικές και παρεμβάσεις για τη διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων και επικίνδυνων συμπεριφορών

4) Πρακτικές υποστήριξης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας από την ηγεσία

Οι στρατηγικές στήριξης των εκπαιδευτικών από τα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν διασπαστικές συμπεριφορές στην τάξη τους. Η διερεύνηση της διαδικασίας αναθεώρησης των κωδίκων και της ανάπτυξης νέων πολιτικών συμπεριφοράς στο σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Αυτή το μάθημα θα διδαχθεί μέσω μιας ποικιλίας μεθόδων, δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και στη βιωματική μάθηση. Η σύσταση μικρών ομάδων εργασίας, ο διάλογος στην τάξη, τα σεμινάρια, οι ασκήσεις, οι διαλέξεις, τα εργαστήρια σε εξειδικευμένους τομείς θα λειτουργούν συμπληρωματικά για την υλοποίηση των στόχων του μαθήματος

ε) Αξιολόγηση: ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα στην έναρξη του ακαδ. έτους και μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Γραπτή εξέταση ή/ και ερευνητική εργασία.

 

Επιστροφή στις Θεματικές Ενότητες

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ