Άρθρα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Επίπεδο Μαθήματος: Masters
Διδακτικές Μονάδες : 10 ECTS
Ώρες διδασκαλίας: 36
Φοίτηση: υποχρεωτική

α) Η φιλοσοφία μαθήματος

Η Εκπαιδευτική Ψυχολογία έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή των αρχών και θεωριών της Ψυχολογίας για τη δημιουργία αποτελεσματικών διαδικασιών και περιβαλλόντων μάθησης. Πραγματεύεται ζητήματα που αναφέρονται στην ανάπτυξη, τη μάθηση, τα κίνητρα, τις ατομικές διαφορές, τη διαχείριση προβλημάτων στην τάξη, τις αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας και την ενίσχυση της προσωπικότητας του μαθητή.

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να παράσχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν για την ανάπτυξη των μαθητών, τα κίνητρα, τις ατομικές διαφορές και τους ατομικούς ρυθμούς μάθησης, τις αιτιατές αποδόσεις, τη διαχείριση της σχολικής τάξης, τον χειρισμό ειδικών προβλημάτων.

β) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναπτύσσουν Δεξιότητες Σκέψης και Στρατηγικές Επίλυσης Προβλημάτων
 • Εφαρμόζουν τις κατάλληλες πρακτικές για την ανάπτυξη κριτικής- αναλυτικής, πρακτικής και δημιουργικής σκέψης.
 • Αναγνωρίζουν πως τα βιοψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη μάθηση.
 • Συνοψίζουν τις βασικές αρχές των θεωριών μάθησης και να προτείνουν, χρησιμοποιώντας τις αρχές αυτές, τεχνικές, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη διδασκαλία.
 • Εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και το γνωστικό δυναμικό των μαθητών.
 • Περιγράφουν τεχνικές για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της κοινωνικής- συναισθηματικής μάθησης.
 • Αναγνωρίζουν τις αιτίες των κινήτρων και να δίνουν θεωρητικές ερμηνείες για το λειτουργικό τους ρόλο στη ζωή των μαθητών.
 • Χρησιμοποιούν μεθόδους και στρατηγικές, οι οποίες συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και να δημιουργούν περιβάλλοντα μάθησης με στόχο την αυτορρύθμιση, τη δημιουργικότητα και την ανοχή.
 • Αξιολογούν τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην τάξη στη βάση της πολιτισμικής προέλευσης, της κοινωνικής τάξης και του φύλου και των αρχών της δυναμικής της ομάδας.

γ) Πρόγραμμα Σπουδών

 • Σημαντικά θέματα στη σύγχρονη Εκπαιδευτική Ψυχολογία.
 • Εφαρμογή και προσαρμογή των θεωριών μάθησης στην εκπαίδευση
 • Επεξεργασία πληροφοριών και απόκτηση γνώσεων
 • Οι πολιτισμικές επιδράσεις στη μάθηση και συμπεριφορά
 • Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων
 • Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διδασκαλία.
 • Διαφορετικότητα στην Τάξη: Πολιτισμός, Τάξη και Φύλο.
 • Εφαρμογή και προσαρμογή των θεωριών γνωστικής ανάπτυξης στην εκπαίδευση
 • Θεωρίες για τα κίνητρα και τα συναισθήματα και εκπαιδευτικές τους προεκτάσεις
 • Αμοιβές-ποινές, άμιλλα-συνεργασία, σχολική επιτυχία-αποτυχία, έπαινος- αποδοκιμασία, αγωνία-άγχος, ενθάρρυνση μαθητή, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτορρύθμιση
 • Η κοινωνικο-συναισθηματική Εκπαίδευση: Κίνητρα και συναισθήματα στην τάξη
 • Εφαρμόζοντας στην τάξη τις θεωρίες για την προσωπική- κοινωνική και ηθική ανάπτυξη.
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία.
 • Αξιολόγηση στην τάξη με στόχο την ενίσχυση του μαθησιακού αποτελέσματος και της προσωπικότητας των μαθητών.

δ) Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Το μάθημα αυτό θα διδαχθεί μέσω μιας ποικιλίας μεθόδων, δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και στη βιωματική μάθηση. Η σύσταση μικρών ομάδων εργασίας, ο διάλογος στην τάξη, τα σεμινάρια, οι ασκήσεις, οι διαλέξεις, τα εργαστήρια σε εξειδικευμένους τομείς θα λειτουργούν συμπληρωματικά για την υλοποίηση των στόχων του μαθήματος.

ε) Αξιολόγηση: ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα στην έναρξη του ακαδ. έτους και μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Γραπτή εξέταση ή/ και ερευνητική εργασία.

 

Επιστροφή στις Θεματικές Ενότητες

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ