Άρθρα

Διδασκαλία και Μάθηση

Επίπεδο μαθήματος: Masters
Διδακτικές Μονάδες: 10 ECTS
Ώρες διδασκαλίας: 36
Φοίτηση: Yποχρεωτική

α) Φιλοσοφία του μαθήματος

Το μάθημα «Διδασκαλία και Μάθηση», είναι μια εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική εφαρμογή της Διδασκαλίας και Μάθησης, όπου η έννοια του στοχαστικού ερευνητή είναι κυρίαρχη, όπως και σε άλλες ενότητες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Εκπαίδευση.

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και τις πηγές που είναι κατάλληλες για την κάλυψη των ποικίλων μαθησιακών αναγκών. Επιπλέον, να εγείρει το ενδιαφέρον και να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια συνεκτική και ορθολογιστική άποψη για την Μάθηση και Διδασκαλία.

Στο μάθημα αυτό, παρουσιάζονται αρχικά παραδείγματα και πρακτικές αντιπροσωπεύοντας την στάση των καθηγητών οι οποίοι θα ενεργήσουν ως καταλύτες στην ανάπτυξη της σκέψης και της κατανόησης των φοιτητών πάνω σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα που αφορούν στην Διδασκαλία και την Μάθηση. Οι φοιτητές καλούνται να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν αυτές τις πτυχές με αυτές του δικού τους επαγγελματικού πλαισίου και το ρόλο των εκπαιδευτικών στη χώρα τους.

β) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να:

  • Αξιολογούν κριτικά την βιβλιογραφία σχετικά με την Μάθηση και Διδασκαλία, εξετάζοντας ένα σύνολο διαφορετικών προσεγγίσεων.
  • Επανεξετάσουν κριτικά τις διάφορες εκπαιδευτικές πρακτικές.
  • Χρησιμοποιούν κατάλληλα ερωτήματα και τεχνικές για τη διερεύνηση θεμάτων σχετικών με τη Διδασκαλία και τη Μάθηση.
  • Αξιολογούν κριτικά διάφορες μεθόδους Διδασκαλίας και Μάθησης σε σχέση με τα δικά τους επαγγελματικά ενδιαφέροντα.
  • Να υιοθετούν ευέλικτες στρατηγικές διδασκαλίας που να προσφέρουν άμεση ανταπόκριση τόσο στη διδασκαλία και στη μάθηση όσο και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

γ) Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του θεωρητικού πλαισίου, και στο πλαίσιο του μαθήματος Διδασκαλία και Μάθηση και κατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους, οι φοιτητές πραγματοποιούν Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας σε επίπεδο εικονικής και πραγματικής τάξης προκειμένου να εφαρμόσουν τη θεωρία στη σχολική τάξη.

Oι στόχοι των ΠΑΔ είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τη σχολική πραγματικότητα. Κυρίως όμως να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τα θέματα που αφορούν στην παιδαγωγική και διδακτική θεωρία και πράξη από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως από τη σκοπιά του απλού παρατηρητή, του συστηματικού παρατηρητή και του μετόχου.

δ) Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Το μάθημα θα διδαχθεί μέσω μιας ποικιλίας μεθόδων, δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και στη βιωματική μάθηση. Η σύσταση μικρών ομάδων εργασίας, ο διάλογος στην τάξη, τα σεμινάρια, οι ασκήσεις, οι διαλέξεις, τα εργαστήρια σε εξειδικευμένους τομείς θα λειτουργούν συμπληρωματικά για την υλοποίηση των στόχων του μαθήματος.

ε)Αξιολόγηση: ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα στην έναρξη του ακαδ. έτους και μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Γραπτή εξέταση, Πρακτική Άσκηση ή/ και ερευνητική εργασία.

 

Επιστροφή στις Θεματικές Ενότητες 

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ