Άρθρα

Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές

Επίπεδο Μαθήματος: Masters
Διδακτικές Μονάδες : 10 ECTS
Ώρες διδασκαλίας: 36
Φοίτηση: υποχρεωτική

α) Φιλοσοφία του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη μελέτη βασικών θεματικών πεδίων αναφορικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές. Με βάση τη σύνθεση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων θα επιχειρηθεί η αποσαφήνιση του πεδίου και θα συζητηθούν θέματα-ερωτήματα που αφορούν την συχνότητα του προβλήματος, τις αιτιολογικές προσεγγίσεις, τα χαρακτηριστικά των παιδιών με γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν στη διάγνωση , αξιολόγηση και παρέμβαση.

β) Περίγραμμα Μαθήματος Ενότητας

 • Βασικές εισαγωγικές έννοιες: μάθηση και δυσκολίες μάθησης.
 • Δυσκολίες μάθησης: ορισμός, επιδημιολογία, ταξινόμηση, κλινική περιγραφή.
 • Αιτιολογία των μαθησιακών διαταραχών. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Γενετικοί και νευρολογικοί παράγοντες.
 • Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες: Αντίληψη, μνήμη, γλώσσα, προσοχή και συγκέντρωση, αυτορρύθμιση, κίνητρα, συμπεριφορά, κοινωνική εξέλιξη και σχέσεις, συναισθηματική εξέλιξη.
 • Νοημοσύνη και ΜΔ.
 • Ο παρεμβατικός ρόλος του εκπαιδευτικού και του σχολείου.
 • Μελέτες περίπτωσης και τρόποι αντιμετώπισης.
 • Γενικές δυσκολίες μάθησης στην ανάγνωση και η ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (δυσλεξία). Ορισμός, επιδημιολογία, κλινική περιγραφή.
 • Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (δυσλεξία). Διαγνωστικές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις.
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Ορισμός, επιδημιολογία, κλινική περιγραφή, συνοσηρότητα. Αιτιολογικές ερμηνείες και παρεμβάσεις.
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.
 • Ενσωμάτωση και ένταξη.
 • Τεχνολογία και μαθητές με ιδιαιτερότητες.
 • ΜΔ και Ελληνική πραγματικότητα. Ο ρόλος της οικογένειας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού.

γ) Επιδιωκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα.

Οι φοιτητές , μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών και διαταραχών και τη συσχέτισή τους με το δικό τους εργασιακό πλαίσιο.
 • Αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και συγγραφικές δεξιότητες, που ανταποκρίνονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών καθώς και να αναπτύξουν την ικανότητα αναστοχασμού, κριτικής ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης και παρουσίασης του έργου τους.
 • Υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσωπική και επαγγελματική στάση απέναντι στις μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές μέσω της θεωρίας, της πρακτικής, των αρχών και των αποδείξεων.
 • Αναστοχάζονται για την πρακτική των ίδιων και των άλλων, για τις πολιτικές και τη θεωρία στο πεδίο των μαθησιακών δυσκολιών και διαταραχών έτσι ώστε να αναπτύξουν βαθιά κατανόηση του θέματος ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Αναπτύξουν την ικανότητα επικοινωνίας και διάχυσης της γνώσης σε καθηγητές, συναδέλφους και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Αναπτύξουν ικανότητες κριτικού διαλόγου σχετικά με την πρακτική εφαρμογή, τις πολιτικές και τη θεωρία των μαθησιακών δυσκολιών ώστε να συμβάλλουν στην καινοτομία και την πρόοδο αντιμετώπισης και επίλυσης σύνθετων εκπαιδευτικών προβλημάτων.

δ) Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Αυτή το μάθημα θα διδαχθεί μέσω μιας ποικιλίας μεθόδων, δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και στη βιωματική μάθηση. Η σύσταση μικρών ομάδων εργασίας, ο διάλογος στην τάξη, τα σεμινάρια, οι ασκήσεις, οι διαλέξεις, τα εργαστήρια σε εξειδικευμένους τομείς θα λειτουργούν συμπληρωματικά για την υλοποίηση των στόχων του μαθήματος

ε) Αξιολόγηση: ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα στην έναρξη του ακαδ. έτους και μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Γραπτή εξέταση ή/ και ερευνητική εργασία.

 

Επιστροφή στις Θεματικές Ενότητες

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ