Μεταπτυχιακη εργασια

Κατά το τρίτο εξάμηνο του Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία, η οποία πιστώνεται με 30 διδακτικές μονάδες. 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αξιολογείται από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που ισχύουν για τις μεταπτυχιακές εργασίες πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, όπως πρωτοτυπία, καινοτομία, συνεισφορά στην υπάρχουσα γνώση στο αντικείμενο εκπόνησης της διατριβής. Κατά την αξιολόγησή της συνεκτιμάται, επίσης, η  παρουσίαση μέρους της με τη μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια ή δημοσίευση  σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να κατατίθεται και  εκτενής περίληψη στην Αγγλική γλώσσα. 

Μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πατώντας εδώ. 

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ