Θεματικες ενοτητες

Κατά τα πρώτα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδάσκονται τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης ανά εξάμηνο. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο είναι 9.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα μαθήματα του ΠΜΣ ανά εξάμηνο.

Α΄ Εξάμηνο

1. Διδασκαλία και Μάθηση (10 ECTS)

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και τις πηγές που είναι κατάλληλες για την κάλυψη των ποικίλων μαθησιακών αναγκών. Επιπλέον, να εγείρει το ενδιαφέρον και να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια συνεκτική και ορθολογιστική άποψη για την Μάθηση και Διδασκαλία.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του θεωρητικού πλαισίου, και στο πλαίσιο του μαθήματος Διδασκαλία και Μάθηση και κατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους,  οι φοιτητές πραγματοποιούν Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας σε επίπεδο εικονικής και πραγματικής τάξης  προκειμένου να εφαρμόσουν τη θεωρία στη σχολική τάξη. Οι Πρακτικές ασκήσεις Διδασκαλίας είναι υποχρεωτικές.

Περισσότερες Πληροφορίες 

2. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (10 ECTS)

Το μάθημα στοχεύει στη διαμόρφωση αυτόνομων και ανεξάρτητων ερευνητών με κριτική ικανότητα σε κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα ελέγχου των επιχειρημάτων, των ερευνητικών υποθέσεων και των προτύπων επαγγελματικής πρακτικής,  συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με την προσωπική τους επαγγελματική εμπειρία.  Αποτελεί, τέλος, πρόδρομο της Διπλωματικής εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική για το ΜΑ.

Περισσότερες Πληροφορίες 

3. Εκπαιδευτική Ψυχολογία (10 ECTS)

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να παράσχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν για την ανάπτυξη των μαθητών, τα κίνητρα, τις ατομικές διαφορές και τους ατομικούς ρυθμούς μάθησης, τις αιτιατές αποδόσεις, τη διαχείριση της σχολικής τάξης, τον χειρισμό ειδικών προβλημάτων.

Περισσότερες Πληροφορίες 

 

Β΄ Εξάμηνο

 

4. Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο Σχολικό Περιβάλλον (10 ECTS)

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού ώστε να εκτιμήσει και να αξιολογήσει σωστά τα προβλήματα των μαθητών και να αξιοποιήσει τις γνώσεις του για την αποτελεσματική διαχείριση τους. Επιπλέον, να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό στην προσπάθεια δημιουργίας ενός σχολικού κλίματος που συντελεί στην πρόληψη και μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς, όχι μόνο στο χώρο του σχολείου αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Περισσότερες Πληροφορίες 

5. Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές (10 ECTS)

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη μελέτη βασικών θεματικών πεδίων αναφορικά με τις  μαθησιακές  δυσκολίες και διαταραχές. Με βάση τη σύνθεση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων θα επιχειρηθεί η αποσαφήνιση του πεδίου και θα συζητηθούν θέματα-ερωτήματα που αφορούν την συχνότητα του προβλήματος, τις αιτιολογικές προσεγγίσεις, τα  χαρακτηριστικά των παιδιών με γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν στη διάγνωση , αξιολόγηση και παρέμβαση.

Περισσότερες Πληροφορίες 

6. Διαχείριση Ανθρώπινου  Δυναμικού  στην Εκπαίδευση (10 ECTS)

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να αξιοποιήσουν και να αξιολογήσουν την έρευνα και τη βιβλιογραφία που σχετίζεται με την ηγεσία, την ομαδική εργασία και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον, να υιοθετήσουν αναστοχαστικές πρακτικές σχετικά με τις εφαρμογές των διαφόρων θεωριών στο σχολικό περιβάλλον και να εξετάσουν τον προσωπικό τους ρόλο ως ηγέτες και διοικητικά στελέχη στο σχολικό περιβάλλον.

Περισσότερες Πληροφορίες 

 

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ