ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς κατά το Α΄ και το Β΄ εξάμηνο σε έξι μαθήματα (τρία μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών) τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS.

Επίσης, στο τρίτο εξάμηνο εκπονούνται  και οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας, οι οποίες είναι υποχρεωτικές. Υποχρεωτικό χαρακτήρα έχουν και μονοήμερες ή διήμερες σεμιναριακές εκδηλώσεις καθώς και Πρακτικές Ασκήσεις που μπορεί να αποτελούν συνοδευτικό μέρος του προγράμματος. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ως στόχο την κάλυψη επίκαιρων θεμάτων ή την εμβάθυνση επιστημονικών ενοτήτων και είναι δυνατόν να υποσημειώνονται στο πιστοποιητικό αποφοίτησης. 

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Το πρόγραμμα των εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α Μάθημα Α εξάμηνο Β εξάμηνο

Γ

εξάμηνο

Πιστωτικές μονάδες
1 Διδασκαλία και Μάθηση        X     10
2 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας        X     10
3 Εκπαιδευτική Ψυχολογία

       X

    10
4 Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς  στο σχολικό περιβάλλον

      X

    10
5

Μαθησιακές  Δυσκολίες και Διαταραχές

      X     10
6

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση 

     X     10
7 Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ) στο πλαίσιο του μαθήματος διδασκαλία και μάθηση       X
Διπλωματική εργασία       X     30
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ           90

Οι Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.) είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, όπως αυτό περιγράφεται στην Υ.Α. Φ5/89656/Β3, 13-8-2007, καθώς επίσης και στον ν. 3774/2005 (Α΄189).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Διπλωματική Εργασία πατήστε εδώ 

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ