ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής», διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία ή προσωπικό με ανάλογο επίπεδο προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας.

Πιο συγκεκριμένα, τη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.

γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 

Ο κάθε φοιτητής έχει παράλληλα τη δυνατότητα κατ’ ιδίαν επικοινωνίας με τους διδάσκοντες για την υποστήριξη του σε ακαδημαϊκά θέματα.

 

Μόνιμο εκπαιδευτικό Προσωπικό

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ